Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Koncern
(Group)
En koncern består av två eller fler bolag som står under en gemensam ledning. Ett av bolagen (= moderbolaget) har direkt eller indirekt kontrollen via rösträttsmajoritet över de andra bolagen (= dotterbolagen).
Direkt ägande betyder att moderbolaget äger aktier i dotterbolaget. Indirekt ägande uppstår när ett dotterbolag äger andelar i ett annat dotterbolag.
Exempel
MB äger 60% av DB1 och 20% av DB2. DB1 äger 40% av DB2.
En utdelning från DB2 tillfallar MB med 20% plus 60% x 40% = 24% via ägandet av DB1. Sammanlagt kommer 20% + 24% = 44% av utdelningen från DB2 att tillfalla moderbolagets ägare. Ur maktperspektiv har dock MB full kontroll över DB2. Eftersom MB har majoritet i DB1 kontrollerar man 40% + 20% = 60% av rösterna vid årsstämman i DB2.
Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Kapital
Kapitalandelsmetod Klicka här
Kapitalomsättningshastighet
Kassa och bank
Kassaflödesanalys Klicka här
Kassagenererande enhet
Kassarabatt
Klyvningsmetod Klicka här
Kommanditbolag
Kompletteringsregel - avskrivning Klicka här
Komponentavskrivning
Koncern - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Konkurs
Konsortium
Kontrollbalansräkning
Konvertibel
Kortfristig skuld
Kostnad
Kostnad sålda varor Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Kostnadsslagsindelad resultaträkning Klicka här
Kredit Klicka här
Kritisk omsättning Klicka här
Kritisk volym Klicka här
Kundfordran Klicka här
Kundförlust
Kundkredittid
Kursvinst - Kursförlust
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Källskatt
Köpoption