Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Kalkylobjekt Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Kapital
Kapitalandelsmetod Klicka här
Kapitalomsättningshastighet
Kassa och bank
Kassaflödesanalys Klicka här
Kassagenererande enhet
Kassarabatt
Klyvningsmetod Klicka här
Kommanditbolag
Kompletteringsregel - avskrivning Klicka här
Komponentavskrivning
Koncern Klicka här
Konkurs
Konsortium
Kontrollbalansräkning
Konvertibel
Kortfristig skuld
Kostnad
Kostnad sålda varor Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Kostnadsslagsindelad resultaträkning Klicka här
Kredit Klicka här
Kritisk omsättning Klicka här
Kritisk volym Klicka här
Kundfordran Klicka här
Kundförlust
Kundkredittid
Kursvinst - Kursförlust
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Källskatt
Köpoption